Department of CSE

Students


List of B. Tech. Students

Batch

Student’s List

2018

Click Here…

2017

Click Here…

2016

Click Here…

List of PhD. Students

Sr. No.

Roll No.

Candidate's Full Name

Name of Organization

Name of Supervisor(s)

1

DTEA18CSE001

Neha Ravindra Kasture

RCOEM, Nagpur

Dr. Pooja Jain

 

2

DTEA18CSE002

Mrs. Khushboo A. Jain

IIIT, Nagpur

Dr. Omprakash G. Kakde

Dr. Meera Dhabu (VNIT)

3

DTEA18CSE003

Vasundhara S Rathod

RCOEM, Nagpur

Dr. Omprakash G. Kakde

Dr. Ashish Tiwari (VNIT)

4

DTEA18CSE004

Vishesh P. Gaikwad

PJLCE, Nagpur

Dr. Jitendra V. Tembhurne

 

5

DTEI18CSE001

Laxmikant Pathak

Baker Hughes GE, Bangalore

Dr. Omprakash G. Kakde

Dr. Ashwin G. Kothari (VNIT)

6

DTEI18CSE002

Vaibhav Waghmare

 

Dr. Omprakash G. Kakde

Dr. Ashwin G. Kothari (VNIT)

7

DTEI18CSE003

Akshay U Zadgaonkar

ZSoftware Inc , Nagpur

 

Dr. Omprakash G. Kakde

Dr. Ravindra B. Keskar (VNIT)

8

DTEI18CSE004

Prasanna Arvind Deshpande

TCS, Nagpur

Dr. Omprakash G. Kakde

Dr. Ashwin G. Kothari (VNIT)